Learniv
▷ पिछली बार अनियमित क्रिया OUTFIGHT | Learniv.com


पिछली बार अनियमित क्रिया outfight

क्रिया के साधारण

outfight

भूत काल

outfought

भूतकालिक कृदन्त विशेषण

outfoughtक्रिया से लिया गया:

क्रिया के साधारण

भूत काल

भूतकालिक कृदन्त विशेषण

fight

[faɪt]

fought

[fɔːt]

fought
foughten

[fɔːt]
[fɔːtn]
अनियमित क्रियाएं