पिछली बार अनियमित क्रिया downdraw

क्रिया के साधारण

downdraw

भूत काल

downdrew

भूतकालिक कृदन्त विशेषण

downdrawn

   
   अनियमित क्रियाएं